Siirry suoraan sisältöön
Varmarakenne

Tietosuoja ja evästeet

Varmarakenne Oy:n toimittaja- ja alihankkijarekisteri

Rekisterinpitäjä
Varmarakenne Oy
Vesitornintie 94
FI-60800 Ilmajoki

Yhteyshenkilö
Juuso Rantamäki
Puhelin: +358 45 2572 944
Sähköposti: juuso.rantamaki@varmarakenne.fi

1. Rekisteröidyt ja käsiteltävät henkilötiedot

Toimittaja- ja alihankkijarekisteri sisältää käyttämiemme toimittajien ja alihankkijoiden yhteyshenkilöiden tavanomaisia yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Tiedot kerätään yhteyshenkilöltä itseltään tai hänen työnantajaltaan yhteistyösuhdetta perustettaessa tai yhteyshenkilön vaihtuessa.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteyshenkilön henkilötietoja käytetään toimittaja- tai alihankkijasuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on toimittaja- tai alihankkijasuhteen hoitamiseen liittyvä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

3. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Varmarakenne Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät myyntiin, asennuksiin, työsuorituksiin tai hallintoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstöryhmä käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme henkilötietojen käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietoja voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita sekä taloushallintopalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietoja tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin suorittaakseen palveluita lukuumme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

4. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan Euroopan unionin alueella eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietoja sisältäviä Varmarakenne Oy 2/2 Tietosuojaseloste toimittaja- ja alihankkijatietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

6. Tietoturva

Säilytämme tietoja sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

7. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut rekisteröityä koskevat henkilötiedot, kun rekisteröidyn palvelusuhde päättyy tai tehtävät muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojen käsittelylle ole enää perustetta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Rekisteröidyllä on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiin kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity on antanut meille luvan lähettää hänelle markkinointiviestintää, voi rekisteröity myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli rekisteröity on kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn, rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Evästeitä ei ole pakko käyttää, evästeet saa yleisimmin pois päältä ja poistettua selaimen tietosuoja välilehdestä. Verkkopalveluiden kirjautuminen tai muut tapahtumat ilman niitä voi kuitenkin joskus olla vaativaa tai mahdotonta.

Hyväksymällä analytiikan hyväksytte että Google toimii dataprosessoreina. Hyväksytte heidän tietosuojalausekkeidensa mukaisen menettelyn. Tallennamme käyntitietoja ja pistemittauksia joiden perusteella osaamme päivittää palveluamme siihen suuntaan mistä asiakkaamme on kiinnostunut. Emme kerää mitään henkilökohtaista tai muutoin arkaluontoista tietoa.

Hyväksymällä markkinointievästeiden käytön hyväksytte että Google toimii dataprosessorina. Hyväksytte että käyntitietojanne voidaan analysoida sekä tallentaa uudelleenmarkkinointitarkoituksiin. Tätä keräämäämme tietoa käytetään hyväksi Google Ads mainospalveluissa joka mahdollistaa tuotteidemme markkinoinnin rajaamalla mainosten jakelua esim. ainoastaan tiettyyn ryhmään tietyillä hakusanoilla tai sivustovierailun mukaan Googlen mainoskanavissa. Näin kohdistamme mainoksiamme paremmin ihmisille joita mainoksemme kiinnostavat eniten. Käytämme mainospalveluita hyvien tapojen mukaisesti ja noudatamme Googlen uudelleenmarkkinointia koskevaa tietosuojakäytäntöä.

Jos ette halua ottaa vastaan yksilöityjä mainoksia, voitte lopettaa niiden vastaanottamisen Googlen palveluista (linkki alla).

https://adssettings.google.com/authenticated

Lähettämällä lomakkeen verkkosivujemme kautta hyväksytte että tietojanne voidaan käyttää markkinointiin sekä hyväksytte myös että teihin voidaan olla sähköisesti yhteydessä.

Google Analytics on sivustolla käytössä verkkoanalytiikkaa varten, Google käsittelee näitä tietoja GDPR yhteensopivasti.

11. Evästetiedot ja peruuttaminen

Google Analytics, Lopeta ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en )

12. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

13. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttösuoramarkkinointitarkoituksiin.

Terveisin
Varmarakenne Oy

Maksuton kartoitus

Täytä oheinen lomake niin otamme sinuun yhteyttä ja katsotaan sopiva aika kartoituskäynnille.
Käynti on ilmainen, eikä sido sinua mihinkään.